مقدار طلای موجود در مخازن را وارد کنید

توجه : فقط از وار های تمام شده یا روز نبرد و یا چلنج دوستانه