هک کلش اف کلنزربات انتی بن کلش
محاسبه وزن وار
برای اخبار جدید از قایق شکسته کلش اینجا کلیک کنید