هک کلش اف کلنزربات انتی بن کلش
غیب شدن دکمه ی contact us کلش
برای اخبار جدید از قایق شکسته کلش اینجا کلیک کنید