هک کلش اف کلنزربات انتی بن کلش
علت قطع شدن کلش
برای اخبار جدید از قایق شکسته کلش اینجا کلیک کنید