هک کلش اف کلنزربات انتی بن کلش
رويداد گولم
برای اخبار جدید از قایق شکسته کلش اینجا کلیک کنید