هک کلش اف کلنزربات انتی بن کلش
تیکیت زدن به پشتیبانی کلش
برای اخبار جدید از قایق شکسته کلش اینجا کلیک کنید