هک کلش اف کلنزربات انتی بن کلش
استفاده از ایکس مود
برای اخبار جدید از قایق شکسته کلش اینجا کلیک کنید